2018.02 right버튼left버튼

일정내역#1

2018.02.01 ~ 3

일정내역#2

일정내역#3

일정내역#4

일정내역#5

Professor
Professor
Dong-sool Kim Professor
 • Dgree
 • 공학박사
 • Interest
 • 대기오염제어 및 관리
Jong-min Oh Professor
 • Dgree
 • 자연환경학박사
 • Interest
 • 수계환경관리 및 복원
Young-min Jo Professor
 • Dgree
 • 공학박사
 • Interest
 • 대기오염제어 및 입자처리
Sun-jin Hwang Professor
 • Dgree
 • 공학박사
 • Interest
 • 폐기물 에너지 및 자원화
Min-kyeong Yeo Professor
 • Dgree
 • 이학박사
 • Interest
 • 환경위해성평가, 환경안전성평가
Chang-Kyoo Yoo Professor
 • Dgree
 • 공학박사
 • Major
 • 환경시스템/환경정보/인공지능
 • Interest
 • 환경시스템/환경모델링, 에너지시스템, 스마트워터팩토리, 환경플랜트, 환경안전, 빅데이타/인공지능, 자율운영
Ga-young Yoo Professor
 • Dgree
 • 이학박사
 • Major
 • 토양생태학, 응용생태학
 • Interest
 • 응용생태학
Boo-ki Min Professor
 • Dgree
 • 공학박사
 • Interest
 • 환경생물공학, 폐수처리
Kwang-Hyun Chang Professor
 • Dgree
 • 이학박사
 • Interest
 • 생태구조해석
Gyu-dae Hwang Professor
 • Dgree
 • 공학박사
 • Interest
 • 폐수처리
Min-ho Lee
 • Dgree
 • 공학박사
 • Interest
 • 환경정책, 기후변화대응